දේශකයාණන් වහන්සේලා
අතිපූජණීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ
 
අතිපූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ
ධර්ම දේශනා සැකෙවින්
       
 
 
02. කුඩා දෙයින් අරඹන්න..........
01. "නානප්පකාරස්ස අසුචිනෝ පච්චවෙක්ඛති”.....
02. අටලෝ දහම
කෙටි විස්තරය කෙටි විස්තරය කෙටි විස්තරය කෙටි විස්තරය
01. සතර සෘද්ධිපාද ධර්ම
කෙටි විස්තරය කෙටි විස්තරය කෙටි විස්තරය කෙටි විස්තරය
නවතම ධර්ම දේශනා
     
 
 
15.සීල භාවනා වැඩසටහන 07 - අනිත්‍ය සංඥාව - 31.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)
14.සීල භාවනා වැඩසටහන 06 - පහාන සංඥාව සහ අනාත්ම සංඥාව - 30.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)
13.සීල භාවනා වැඩසටහන 05 - අට්ඨික සංඥාව - 24.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)
12.සීල භාවනා වැඩසටහන 04 - මරණානුස්සති භාවනාව - 23.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)
Listen More >>
පුවත් වියමන
 අතිපූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරය
2016 

 

Home | Audio | Video | E-books | Articles | Vision | Contact Us

Copyright © banamaduwa.com
Banamaduwa - Email: banamaduwa@gmail.com

Designed & Hosted by SHINEMARS TECHNOLOGIES