නවතම ධර්මදේශනා

ටිගත කරන ලද පහත ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දේශනාව මත Click කරන්න.
Download කර ගැනීම සඳහා Right Click කර "Save Link As Click" කරන්න.
 
- පූජණීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කොට්ටාවේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය බලන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය පියදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ


07. ධර්ම දේශනා - 2015.10.25.
-*- Ven. Ketawala Hemaloka Thero

06. නෙත් මෙත් පාමුල - 2015.10.18.
-*- Ven. Ketawala Hemaloka Thero

05. ධර්ම දේශනා - 2015.11.08.
-*- Ven. Ketawala Hemaloka Thero

04. දම්සභා මණ්ඩපය - 2015.11.08.
-*- Ven. Ketawala Hemaloka Thero

03. නෙත් මෙත් පාමුල - 2015.10.25.
-*- Ven. Ketawala Hemaloka Thero

02. ලෝටස් සදහම් චාරිකා 02 කොටස.
-*- Ven. Ketawala Hemaloka Thero

01. ලෝටස් සදහම් චාරිකා 01 කොටස.
-*- Ven. Ketawala Hemaloka Thero

Home | Audio | Video | E-books | Articles | Vision | Contact Us

Copyright © banamaduwa.com
Banamaduwa - Email: banamaduwa@gmail.com

Designed & Hosted by SHINEMARS TECHNOLOGIES