ධර්මදේශනා - පූජණීය කොට්ටාවේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ

ටිගත කරන ලද පහත ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දේශනාව මත Click කරන්න.
Download කර ගැනීම සඳහා Right Click කර "Save Link As Click" කරන්න.
 
- පූජණීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කොට්ටාවේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය බලන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය පියදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ
27.අජිත සූත්‍රය.

26.ආදිත්ත සූත්‍රය.

25.ජම්බාලි සූත්‍රය.

24.කායගතාසති සූත්‍රය.

23.තෙරුවන් වැඳීම.

22.ස්වර්ණමාලි ස්ථූප වන්දනා.

21.දඹදිව වන්දනාව.

20.මෙත්තාව.

19.ඵල සමාපත්තිය.

18.තණ්හා සංඛය සූත්‍රය.

17.අෂ්ඨ දුෂ්ටක්ෂණය.

16.ආනාපාන සතිය.

15.තිස්ස සූත්‍රය.

14.සප්ත පුද්ගල දේශනාව.

13.සම්මර්ශන ඥාණය.

12.අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය.

11.මූලපරියාය සූත්‍රය.

10.විපස්සනා - 04 කොටස.

10.විපස්සනා - 03 කොටස.

10.විපස්සනා - 02 කොටස.

10.විපස්සනා - 01 කොටස.

09.සමාධිය - 04 කොටස.

09.සමාධිය - 03 කොටස.

09.සමාධිය - 02 කොටස.

09.සමාධිය - 01 කොටස.

08.සතිපට්ඨාන දේශනා - 02 කොටස.

08.සතිපට්ඨාන දේශනා - 01 කොටස.

07.සප්ත විශුද්ධිය.

06.ධම්ම දායාද සූත්‍රය.

05.අරියවංශ සූත්‍රය.

04.ආකංඛෙය්‍ය සූත්‍රය.

03.භාවනාව - 05 කොටස.

03.භාවනාව - 04 කොටස.

03.භාවනාව - 03 කොටස.

03.භාවනාව - 02 කොටස.

03.භාවනාව - 01 කොටස.

02.යුගනන්ද සූත්‍රය.

01.මේඝිය සූත්‍රය.

Home | Audio | Video | E-books | Articles | Vision | Contact Us

Copyright © banamaduwa.com
Banamaduwa - Email: banamaduwa@gmail.com

Designed & Hosted by SHINEMARS TECHNOLOGIES