ධර්මදේශනා - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ

ටිගත කරන ලද පහත ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දේශනාව මත Click කරන්න.
Download කර ගැනීම සඳහා Right Click කර "Save Link As Click" කරන්න.
 
- පූජණීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කොට්ටාවේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය බලන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය පියදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ
07.අනුන්ට යහපත කරන්නේ කෙසේද?.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 26 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 25 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 24 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 23 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 22 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 21 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 20 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 19 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 18 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 17 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 16 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 15 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 14 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 13 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 12-2 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 12-1 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 11 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 10 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 09 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 08 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 07 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 06 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 05 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 04 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 03 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 02 කොටස.

06.අනුරුද්ධ සූත්‍රය - 01 කොටස.

120.ශික්ෂණය හා සංවරය.

119.යුතුකම් හා හිමිකම්.

118.ආකල්ප සම්පත්තිය.

117.සෝවාන් වීමට ඇති සාධක හා බාධක.

116.අඹුසැමි සම්බන්ධතාවය.

115.වරද මණින මිණුම් දණ්ඩ.

114.කර්මය අභිභවා යන මහේශාක්‍ය බව.

113.දහම දැකීම.

112.සිත පුහුණු කිරීම.

111.නන්දකෝවාද සූත්‍රය.

110.පාරමිතා ධර්ම හා සිහිය.

109.සතර සංග්‍රහ වස්තු.

108.උපේක්ෂා පාරමිතාව.

107.වඤ්චක ද්වේශය.

106.අනුන් රකින්නා තමන් රැකගනී.

105.වන්දනීය වෘද්ධභාවය.

104.අනාථ නොවී ජීවත්වීම.

103.ලාමක අපේක්ෂාවන්.

102.විවාදයට මුල.

101.ගිහි සැපය.

100.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී.

99.මාගන්දිය සූත්‍රය.

98.ක්ෂණ සම්පත්තිය.

97.ධර්මශ්‍රවණය.

96.සත්ජන.

95.සංග්‍රහ වස්තු.

94.සත්‍යක්‍රියාව.

93.ධම්මං චරේ සුචරිතං.

92.අපණ්ණක ප්‍රතිපදාව.

91.පසුතැවීම.

90.සැප සහ දුක.

89.ආවේගකාරී බව.

88.ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව.

87.ලෝණඵල සූත්‍රය.

86.වරදට සමාව.

85.ආමිෂ හා ප්‍රතිපත්ති.

84.අරියවංශ සතර.

83.ආයුෂ අල්පය.

82.පසුතැවීම.

81.සන්තුට්ඨි පරමං ධනං.

80.නතං මාතා පිතා කයිරා.

79.අධම්මරාගය.

78.අෂ්ට ලෝක ධර්මය.

77.යේ ධම්මා හේතුප්පභවා.

76.පරම ලාභය.

75.සත්‍ය වචන.

74.ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මය.

73.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 16 කොටස.

72.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 15 කොටස.

71.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 14 කොටස.

70.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 13 කොටස.

69.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 12 කොටස.

68.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 11 කොටස.

67.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 10 කොටස.

66.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 9 කොටස.

65.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 8 කොටස.

64.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 7 කොටස.

63.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 6 කොටස.

62.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 5 කොටස.

61.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 3 කොටස.

60.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 2 කොටස.

59.ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 1 කොටස.

58.ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 6 කොටස.

57.ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 5 කොටස.

56.ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 4 කොටස.

55.ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 3 කොටස.

54.ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 2 කොටස.

53.ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 1 කොටස.

52.උපේක්ඛා පාරමිතාව.

51.ද්වේෂයේ අනර්ථකාරී බව.

50.ශීලය.

49.සතුට.

48.සතිය.

47.සම්මාපනිහිතං චිත්තං.

46.සම්මා දිට්ඨි.

45.සල්ලේඛ සූත්‍රය.

44.සිහිය.

43.සබ්බි සූත්‍රය.

42.පැවැත්ම හා නැවැත්ම.

41.පසුතැවීම.

40.ප්‍රඥා පටිලාභ සූත්‍රය.

39.පදුමපුබ්බ සූත්‍රය.

38.නෙක්ඛම්ම පාරමිතාව.

37.පරං රක්ඛන්තෝ.

36.පිළිවෙලින් ධර්මය කරා.........

35.වයසට යාම.

34.ධර්මය ඇසීම.

33.ධර්මානුකූල පිළිවෙල.

32.ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය.

31.දානය.

30.පත්තිදාන.

29.ආවේග පාලණය.

28.සීලං යාව ජරා සාධූ.

27.අෂ්ඨලෝක ධර්මය.

26.අපණ්ණක ප්‍රතිපදාව.

25.විශේෂ නුවණ ලැබෙන හේතු.

24.විමුත්තායතන සූත්‍රය.

23.තමන්ට තමන් අහිමිවීම.

22.තමන්ගේ දොස් දැකීම.

21.සෝවාන් වීමේ මඟ.

20.සෝවාන් වීමට පන්සිල්.

19.ශික්ෂණය හා සංවරය.

18.සබ්බපාපස්ස අකරණං.

17.පැමිණි බර හා නො පැමිණි බර.

16.පටිපදා සතර.

15.පාරමිතා ධර්ම හා ප්‍රතිපදාව.

14.මුදිතාව.

13.මංගල කරුණු.

12.කුසලය හා පින.

11.කුම්භ සූත්‍රය.

10.කඨින චීවර පූජාව.

09.ඊර්ෂ්‍යාව හා මසුරුකම.

08.පැවැත්ම හා නැවැත්ම.

07.චතුරාර්ය සත්‍යය.

06.අතෘප්තිය හා තෘප්තිය.

05.අනුන් සතු දේ

04.අනංගන සූත්‍රය

03.අභිවාදන සීලීස්ස

02.ආත්මාර්ථය

01.දේවේශය දුරුකීරිම.

Home | Audio | Video | E-books | Articles | Vision | Contact Us

Copyright © banamaduwa.com
Banamaduwa - Email: banamaduwa@gmail.com

Designed & Hosted by SHINEMARS TECHNOLOGIES