ධර්මදේශනා - පූජණීය පියදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ

ටිගත කරන ලද පහත ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දේශනාව මත Click කරන්න.
Download කර ගැනීම සඳහා Right Click කර "Save Link As Click" කරන්න.
 
- පූජණීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කොට්ටාවේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය බලන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය පියදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ
09.ශීල සමාධි භාවනා.

08.සතර බ්‍රහ්ම විහරණ.

07.මිත්‍රයන් හඳුනාගනිමු.

06.මංගල සූත්‍රය.

05.මනාව පිහිටුවූ සිත.

04.බ්‍රහ්මචරිය සූත්‍රය.

03.අෂ්ඨ ලෝක ධර්ම.

02.අර්ථද්වාර ජාතකය.

01.ආහාර.

Home | Audio | Video | E-books | Articles | Vision | Contact Us

Copyright © banamaduwa.com
Banamaduwa - Email: banamaduwa@gmail.com

Designed & Hosted by SHINEMARS TECHNOLOGIES