ධර්මදේශනා - පූජණීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ

ටිගත කරන ලද පහත ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දේශනාව මත Click කරන්න.
Download කර ගැනීම සඳහා Right Click කර "Save Link As Click" කරන්න.
 
- පූජණීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කොට්ටාවේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය බලන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ ස්වාමීන් වහන්සේ
- පූජණීය පියදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ
27. මහා අරියවංශ දේශනාව.

26. 14/01/16 - Melbourne.

25. 12/01/16 - Melbourne.

24. භාවනාව පිළිබඳ ගැට`ඵ 12/01/16 - Melbourne.

23. 11/01/16 - Melbourne.

22. 10/01/16 - Lankaramaya Sydney.

21. චතුරාරක්ෂක භාවනා 09/01/16 - Melbourne.

20. 08/01/16 - Melbourne.

19. අනිත්‍ය සංඥාව 31/12/15 - Melbourne.

18. අනාත්ම සංඥාව 30/12/15 - Melbourne.

17. පහාන සංඥාව 30/12/15 - Melbourne.

16. අට්ඨික සංඥාව සහ ආනාපානසති භාවනාව 24/12/15 - Melbourne.

15. මරණානුස්සතිය 23/12/15 - Melbourne.

14. මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය 22/12/15 - Melbourne.

13. විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍රය 21/12/15 - Melbourne.

12. මෛත්‍රිය 21/12/15 - Melbourne.

11.අසුභය 20/12/15 - Melbourne.

10.19/12/15 - Melbourne.

09.විභංග සූත්‍රය 18/12/15 - Melbourne.

08.17/12/15 - Melbourne.

07.ආනාපානසති භාවනාව 15/12/15 - Melbourne.

06.14/12/15 - Melbourne.

05.ආරම්භක දේශනාව 13/12/15 - Melbourne.

04. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය - 03 කොටස.

04. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය - 02 කොටස.

04. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය - 01 කොටස.

03.අරියවංශ සූත්‍රය - 3 කොටස.

03.අරියවංශ සූත්‍රය - 2 කොටස.

03.අරියවංශ සූත්‍රය - 1 කොටස.

02.ජීවක සූත්‍රය (නිර්මාංශ ප්‍රශ්ණය සහිත).

01.දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය - 4.

01.දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය - 3.

01.දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය - 2.

01.දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය - 1.

Home | Audio | Video | E-books | Articles | Vision | Contact Us

Copyright © banamaduwa.com
Banamaduwa - Email: banamaduwa@gmail.com

Designed & Hosted by SHINEMARS TECHNOLOGIES