නවතම ධර්මදේශනා

 
- පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ
15.සීල භාවනා වැඩසටහන 07 - අනිත්‍ය සංඥාව - 31.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

14.සීල භාවනා වැඩසටහන 06 - පහාන සංඥාව සහ අනාත්ම සංඥාව - 30.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

13.සීල භාවනා වැඩසටහන 05 - අට්ඨික සංඥාව - 24.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

12.සීල භාවනා වැඩසටහන 04 - මරණානුස්සති භාවනාව - 23.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

11.මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය - 22.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

10.විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍රය - 21.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

09.සීල භාවනා වැඩසටහන 03 - මෛත්‍රි භාවනාව - 21.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

08.සීල භාවනා වැඩසටහන 02 - අසුභ භාවනාව - 20.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

07.පහාන සංඥාව - 19.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

06.සතර ඉද්ධිපාද - 18.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

05.අනාත්ම සංඥාව - 17.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

04.සීල භාවනා වැඩසටහන 01 - ආනාපානසති භාවනාව - 15.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

03.අනුසය ධර්ම - 14.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

02.පංච උපාදානස්කන්ධය - 13.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

01. 15.12.15 (ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී)

- පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ
48.අකාලයේ නො මැරෙන්නට නම්

47.රෝගීන් අතර නිරෝගී ව ජීවත්වීම

46.මිනිසත් බවේ වටිනාකම

45.අනාථ නොවී සනාථ වීමට

44.ප්‍රාණඝාතය

43.ධර්මය දැකීම

42.වයසට යාම

41.තම වරද දැකීම

40.උප්පලවන්නා සූත්‍රය

39.තමාගේ භූමිකාව හඳුනාගැනීම

38.සෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය

37.ශෝකය දුරුකිරීම

36.සේදක සූත්‍රය

35.සත්ත ජටිල සූත්‍රය

34.සංග්‍රහ වස්තු

33.සක්කාය දිට්ඨිය

32.පුනබ්බසු සූත්‍රය

31.මානය නිසා පිරිහීම

30.අට ලෝ දහමට මුහුණදීම

29.බිලංගික සූත්‍රය

28.නකුල සූත්‍රය

27.අකල් මරණ

26.ධම්ම පදය - භික්ඛූ වග්ගය

25.ආකල්ප සම්පත්තිය

24.පඤ්ච නීවරණ ධර්ම

23.පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පිළිවෙත

22.අරඤ්ඤක සූත්‍රය

21.ධම්ම පදය - චිත්ත වග්ගය

20.අඹු සැමි සම්බන්ධතාවය

19.මිත්‍යා දෘෂ්ටිය

18.මායාව හා කපටිකම

17.දුතිය පටිපදා සූත්‍රය

16.මරණය

15.බහුලීකත සූත්‍රය

14.ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරන ආකාරය

13.ධර්මතාවයන් ගේ අවබෝධය

12.ලෝණ ඵල සූත්‍රය

11.ද්වේශය දුරුකිරීම

10.නන්දති සූත්‍රය

09.අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රය

08.පැවැත්ම සහ නැවැත්ම

07.ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය

06.ධම්ම පදය - අත්ත වග්ගය

05.නන්දකෝවාද සූත්‍රය

04.අපණ්ණක සූත්‍රය

03.මා පිය ගුණ

02.චංකම සූත්‍රය

01.මාගන්දිය සූත්‍රය

02. අටලෝ දහම

01. සතර සෘද්ධිපාද ධර්ම

 

Home | Audio | Video | E-books | Articles | Vision | Contact Us

Copyright © banamaduwa.com
Banamaduwa - Email: banamaduwa@gmail.com

Designed & Hosted by SHINEMARS TECHNOLOGIES