Uncategorized

ලාභ සත්කාර විසින් පුද්ගලයෙකු විනාශ වන ආකාරය – (සං. නි. – ලාභ සක්කාර සං. – දාරුණ වග්ගය)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *