බෞද්ධයා ගේ අත්පොත

01.සංඥාපනය

02.ප්‍රාරම්භය

03. බුද්ධරත්නය

04. ධර්ම රත්නය

05. සංඝ රත්නය

06. තිසරණය

07. රත්නත්‍රය සත්ත්වයන්ට පිහිට වන ආකාරය

08. සරණගමනය

09. සරණගමනයේ ප්‍රභේද

10. සරණ ගමනයා ගේ ඵල හා ආනිසංස

11. සරණ ගමනයා ගේ කිලිටිවීම හා බිඳීම

12. දෙවියන්ගේ පිහිට සෙවීම

13. රත්නත්‍රය කෙරෙහි පිළිපැදිය යුතු ආකාරයෝ

14. චෛත්‍යයෝ

15. සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා

16. ලක්දිව ධාතූන් වහන්සේලා හා පාරිභෝගික වස්තු

17. උපාසක චණ්ඩාලයා

18. උපාසක රත්නය

19. උපාසක ගුණ දසය

20. තමාගේ හා අන්‍යයන්ගේ ද යහපත පිණිස පිළිපන් උපාසකතුමා

21. භික්ෂූන් වහන්සේ විසින් නොයා යුතු කුලය

22. පත්ත නික්කුජ්ජන කර්මය

23. උපාසකවරුන් විසින් නොකළ යුතු වෙළඳාම් පස

24. දශ අකුශලය

25. ප්‍රාණාතිපාත අකුශලය

26. ප්‍රාණඝාතයේ ප්‍රයෝගයෝ

27. ආඥා ප්‍රයෝග ගැන දතයුතු කරුණු

28. ස්ථාවර ප්‍රයෝගය ගැන දත යුතු කරුණු

29. මා පියන් මැරීම

30. දුකින් මිදවීම ට මැරීම

31. ප්‍රාණාතිපාත කර්මයාගේ අල්ප සාවද්‍ය මහා සාවද්‍ය භාවය

32. ප්‍රාණඝාත කර්මයාගේ විපාක

33. අදත්තාදාන කර්මය

34. අදත්තාදාන කර්මයාගේ අල්ප සාවද්‍ය මහා සාවද්‍ය භාවය

35. අදත්තාදාන කර්මයාගේ විපාකයෝ

36. කාම මිථ්‍යාචාරය

37. කාම මිථ්‍යාචාරයා ගේ අල්ප සාවද්‍ය මහා සාවද්‍ය භාවය

38. මෘෂාවාදය

39. පිශුන වචනය

40. ඵරුෂ වචනය

41. සම්ඵප්‍රලාපය

42. අභිද්‍යාව

43. ව්‍යාපාදය

44. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය